صفحه اصلی > چارت سازمانی > اداره نظارت و پايش عملكرد  

شرح وظايف  رئيس اداره  نظارت و پا يش عملكرد:

 

1.     كنترل ومطالعه قرارداد ها و پاراف قبل از امضاء مدير محترم مالي

2.     شركت در جلسات مناقصه واستعلام

3.     نظارت بر كار هاي همكاران رسيدگي وهمچنين عملكرد آنان

4.     هماهنگي جهت ماموريت با واحد ها جهت رسيدگي به اسناد مالي وبيمه روستايي و مطالبات پرسنلي و همچنين آموزش به همكاران رسيدگي و كارپردازي در واحد ها

5.     تقسيم كار بين همكاران رسيدگي و راهنما يي هاي لازم در زمينه رسيدگي با همكاران

6.     شركت در جلساتي كه با دستور مدير محترم امور مالي انجام مي پذيرد

7.     مطاله و پي گيري نامه هاي ارجاع شده به رسيدگي

8.     پاسخگوئي به سوالات ارباب رجوع اعم از پرسنل وغيره ...وهمچنين راهنمائي ها و مشاوره هاي لازم شركت در كلاس هاي آموزش ضمن خدمت كه توسط دانشگاه صورت مي گيرد.

 

9.     مطالعه بخشنامه ها و دستور العمل ها واطلاع رساني به واحد ها

 

 

شرح وظايف كارشناس اداره نظارت و پايش عملكرد :   

 

1.     رسيدگي به اسناد حقوقي اعم از شناسايي و پرداخت

2.     رسيدگي به اسناد هزينه اي قبل از ثبت سيستم وبعد از آن

3.     رسيدگي به صورت وضعيت ها قبل و بعد از ثبت سيستم طرح هاي عمراني و...

4.     رسيدگي به اسناد بودجه اي اعم از اسناد هزينه ازدواج-هزينه فوت-بازنشستگي وديون

5.     تكميل كارت پروژه ها به صورت دفتري وسيستمي

6.     رسيدگي به اسناد سيستمي اعم از رسيد وحواله

7.     رسيدگي به اسناد سنواتي وديون پرسنلي در معاونت ها و ستاد وواحد ها

8.     رسيدگي به اسناد مصدومين ترافيكي قبل وبعد ازثبت سيستم تمامي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي

9.     رسيدگي به اسناد كالاها وتجهيزات پزشكي

10. ماموريت به واحد ها و رسيدگي به اسناد آنها وآموزش به مسئول رسيدگي وكارپرداز واحد

11. رسيدگي به اسناد بازنشستگي

شركت در كلاس هاي آموزشي