صفحه اصلی > چارت سازمانی > اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 

شرح وظايف 

جناب آقای محمد طاهری رئيس اداره حسابداري منابع وتامين اعتبار دانشگاه

1-تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشگاه و صورتهای مالی اساسی به انضمام یادداشتهای همراه

2-ثبت و تحریر اسناد كنترلي و بودجه ای و پرداخت اعتبار  به واحد های تابعه

3-بررسی تراز عملیاتی دانشگاه و واحد های تابعه

4-آموزش نحوه ثبت اسناد و راهنمایی واحد های تابعه و همکاران ستاد در زمینه ثبت و گزارشهای سیستم نظام نوین مالی

5-تهیه گزارشهای مورد نیاز مدیریت از حسابهای ستاد و واحد هاي تابعه

6-تحریر کلیه اسناد مالی دانشگاه و واحدهای تابعه در دفاتر قانونی حسابداری مطابق با استانداردها

7-تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ترازعملیاتی ماهانه و سالیانه و ارسال به خزانه و دیوان محاسبات عمومی کشور

8-كنترل ونظارت صدور چک کلیه اسناد مالی و مسئولیت و نظارت بر بایگانی اسناد مالی

9-راهنمایی و رفع مشکل ستاد و واحد های تابعه در زمینه نرم افزار نظام نوین مالی و انجام مکاتبات

10-بررسی حساب رابط اعتبارات ستاد و واحدهای تابعه به تفکیک منابع اعتباری ،برنامه و ...

 

11-تهیه صورت مغایرت بانکی از تمامی حساب های دانشگاه وكنترل صورت مغايرت بانكي واحدهاي تابعه ستاد

 

شرح وظايف مهري رئيس اداره دفتر داري

ارائه گزارش هاي مالي  لازم به مراجع استفاده كننده- نظارت بر نگهداري مناسب اسناد و مدارك مالي- ثبت و نگهداري دفاتر رسمي- تهيه و تنظيم اطلاعات مقطعي مورد نياز معاون مديريت امور مالي درخصوص وضعيت اسناد حسابداري- نظارت بر حفظ و نگهداري اسناد مالي دانشگاه و آرشيو مناسب دستور العمل  ها و آيين نامه هاي مالي .مكاتبات .گزارش هاي مالي و ساير اسناد و مدارك مالي نظارت بر انجام امور مريوطه به بايگاني اسناد حسابداري صادره اتخاذ ترتيبات مناسب بمنظور تداركات و تهيه بموقع دفاتر رسمي- نظارت بر نگهداري دفاتر رسمي تكميل شده (دفاتر روز نامه و كل)و نانويس- اخذ دفتر روز نامه . كل . معين و جزئ معين و تفصيلي ساليانه (پس از بستن حسابها)از سيستم مكانيزه و نظارت بر نگهداري مطلوب آنها- نظارت موثر بر بايگاني  مكاتبات مربوط به امور مالي در پرونده هاي مربوطه به ترتيب تاريخ- نظارت بر جمع آوري .نگهداري و به روز نمودن كليه منابع . گزارش ها.آيين نامه ها و دستور العمل هاي مالي نظارت برتحويل و تحول اسناد .مدارك.پروندها و ساير منابع موجود در آرشيومالي- نظارت بر صدور برگه تحويل سند در خصوص ارائه اسناد حسابداري و اخذ امضا.از تحويل گيرنده سند حسابداري- نظارت بر انتقال اسناد و مدارك و پروندهاي غير ضروري به بايگاني راكد نظارت بر پيگيري در خصوص استرداد اسناد و مدارك و ساير مدارك تحويلي از تحول گيرندگان- نظارت بر امر ممهور نمودن كليه مدارك و ضمايم اسناد حسابداري به مهر "ضميمه سند حسابداري"- انجام ساير وظايف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداري مالي كه با توجه به نوع وظايف. انجام آن توسط شخص ديگري امكان پذير نباشد  .

 

    شرح وظایف خانم محبوبه خادمی کارشناس دفترداری

-          ثبت اسناد هزینه تامین اعتبار شده معاونتها توسط اداره اعتبارات

-          بررسی کلیه مدارک و اسناد مالی جهت تشخیص حسابها و ثبت در سیستم

-          پیگیری شماره حساب اسناد پرداختنی

-          گرفتن دفتر حساب مطالبات قابل پرداخت

-          ثبت استرداد سپرده های دریافتی دانشگاه به ذینفعان

-          ثبت اسناد هزینه بازنشستگان واحدها

-          ثبت سند شناسائی و پرداخت حقوق سایر معاونتها

-          ثبت سند شناسائی حقوق رسمی پیمانی معاونتها

-          همکاری با سایر واحدها در زمینه صدور اسناد حسابداری

-          ثبت جابجایی منابع اعتباری به دستور اداره اعتبارات

-          شناسایی اسناد مالی سالهای قبل

-          ثبت اسناد دفتر مرکزی جهت کسر از بدهی خانم حسینی

-          پیگیری اسناد بعد از ثبت به اداره رسیدگی و رفع واخواهی  

-          کنترل حساب واحدها و رابط آنها با ستاد

-          انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

 

شرح وظایف زهرا بناروئی کارشناس دفترداری

1.    مغایرت گیری حسابهای بانکی دانشگاه با همکاری اداره دریافت و پرداخت و رفع مغایرت حسابها

2.    ثبت اسنادهزینه بعد از تامین اعتبار توسط اداره اعتبلرات

3.    ثبت دریافتی از خزانه بابت درآمدهای اختصاصی دانشگاه

4.    ثبت دریافتی از وزارتخانه بابت ردیف های ابلاغی متمرکز

5.    ثبت دریافتی از خزانه بابت حقوق سایر

6.    ثبت سند هزینه پرداخت حقوق سایر و رسمی پیمانی معاونت ها

7.    کنترل اسناد حسابداری و رفع اشکالات احتمالی

8.    بررسی اسناد دارای خلاف ماهیت استرداد شده توسط اداره رسیدگی

9.    ثبت رابط سایر واحدها بابت اسناد سنواتی کسر شده عاملین

10. ثبت سند اصلاحی و جابه جایی بابت تغییر منابع اعتباری اسناد به درخواست اداره اعتبارات

11. اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت به موقع حسابها

12. ثبت واریزی مانده وجوه مصرف نشده واحدها

13. کنترل تراز آزمایشی و ثبت سند اصلاحی در صورت نیاز

14. همکاری با اداره اعتبارات به منظور استخراج اطلاعات مورد نیاز

15. همکاری با سایر واحدهای امورمالی در زمینه صدور اسناد حسابداری

16. ارائه گزارشهای لازم و تهیه اطلاعات مورد نیاز مسئولین مافوق

17. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی

 

شرح وظایف اداره اعتبارات(رئیس اداره اعتبارات خانم عاتکه شاهی-معاون اداره اعتبارات زهرا ایمانی)

1-    تامین اعتبار اسناد کلیه واحدها و شبکه ها از محل درآمد اختصاصی درمان و بهداشت و آموزش و دانشگاه بین المللی و منازل سازمانی و فروش دارو و داروخانه شبانه روزی

2-    پرداخت تنخواه به کار پرداز طبق دستور مدیر مالی بعد از تایید اداره رسیدگی

3-    |ثبت کلیه رسید انبار ها به صورت سیستمی و ارسال به بایکانی مالی

4-    ثبت تفضیلی 2 جهت کلیه واحدها و معاونت ها در سیستم

5-    دریافت فرم درخواست وجه از واحدها و کنترل آن با تخصیص صادره از بودجه

6-    ثبت سیستمی رابط واحد جهت پرداخت به واحد و شرح چک مورد نظر

7-    کنترل رابط ها در پایان هر ماه

8-    کنترل وصولی ردیف های متمرکز با اداره دفترداری

9-    پرداخت مانده برگشتی واحدها به آنها و تایید به اداره بودجه جهت صدور تخصیص

10-تهیه گزارش ردیف های متمرکز به معاونین دانشگاه

11-گزارش مانده ردیف های متمرکزبه واحد بودجه

12-ثبت جابجایی اعتباربین فصول در سیستم

13-صورت ریز بانک بابت پرداخت به واحدها

 

 شرح وظايف کارشناس اداره دریافت و پرداخت خانم  زهرا عباس پور

1-     بايگاني كليه قراردادها اعم از قراردادهاي پيمانكاران  رانندگان ستاد و همچنين قراردادهاي متفرقه

2-     تنظيم كليه اسناد ستاد و حوزه هاي زيرمجموعه

3-     تنظيم سند حقوق هرماهه راننده ها شامل ستاد و معاونتها

4-     تنظيم سند حقوق كاركنان دفتر فني

5-     تنظيم سند حقوق ائمه جماعات هرماه

6-     تنظيم سند هزينه كفن و دفن

7-     تنظيم كمك هزينه ازدواج

8-     تنظيم سند هاي عمراني ستاد و توابع زير نظر ستاد