صفحه اصلی > چارت سازمانی > مدیریت مالی > مدیر مالی 

شرح وظايف مدير امور مالي:

1- تهيه وتدوين صورت هاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر  عمليات امورمالي محاسباتي نگهداي وتنظيم حساب ها بر اساس اين آيين نامه- مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربطه صحت وسلامت آن ها وتهيه گزارشات مالي مديريتي.

2-اعمال نظارت بر اجراي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه وواحد هاي اجرايي.

3-تبادل اطلات مالي موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي رييس موسسه(يا مقام مجازاز طرف ايشان).

4-نگهداري وتحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بروصول به موقع درامد هاي موسسه.

5-نظارت بر عملكرد مالي واحد هاي اجرايي مستقل وغير مستقل.

6-شناسايي و نگهداري حساب مقداري وريالي اموال- ماشين الات وتجهيزات ودارائي هاي موسسه.

7-اطلاع وكنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز.

8-اجراي نظام نوين ماي براساس دستور العمل هاي ابلاغي وزارت متبوع.

9-اجراي ان بخش از عمليات مالي موسسه كه در چارچوب بودجه تفضيلي مصوب هيات امناءبر عهده مدير امور مالي مي باشد.

 

10-پيشگيري و  بروزرساني مانده حساب هاي سنواتي.