صفحه اصلی > چارت سازمانی > مدیریت مالی > متصدی امور دفتری 

 شرح وظايف متصدي امور دفتري ( صديقه رزم پور- فاطمه آرامي  )

1-تفكيك و توزيع مكاتبات حسب مورد

2-پاسخگويي و راهنمايي  مراجعين نسبت به اقدام  انجام شده و پيگيري براي تسريع در اقدامات مربوطه

3-تايپ نامه ها صورتجلسات و گزارشات و كنترل آنها و ارائه جهت امضاء مدير مالي

4 تايپ ماموريت كاركنان و ثبت مرخصي آنها درفايل مخصوص مرخص ها

5-كنترل ضمائم نامه ها و مكاتبات

6- اقدام در جهت تكثير بخشنامه ها و سوابق ابلاغ مصوبات به واحدها

7- تشكيل فايل پرونده هاي مختلف بايگاني براساس نيازهاي واحد و بايگاني مدارك وسوابق در زونكن هاي مربوطه

8-تحويل و ارائه نامه ها و اسناد به مسئولين ذيصلاح و پيگيري جواب نامه ها

9-پاسخگويي به تلفن و ارتباط تلفني بين مسئولين محترم با واحد داخلي و خارجي

10-پي گيري مكاتبات اداري و نامه هاي ارباب رجوع

11-در يافت و ارسال نامه ها از طريق دور نگار

12 هماهنگي جلسات  ،و دريافت مستندات مورد نياز جلسه از واحد

13-بررسي اتوماسيون اداري از لحاظ نامه ها وارده و صادره تفكيك و توزيع براي ارجاع به اقدام كننده

14-معرفي پرسنل جهت دريافت تسهيلات

 

15-صدور نامه ضمانت پرسنل به بانكها و دريافت نامه هاي كسر حقوق از بانكها و ارجاع به واحد حقوق و دستمزد جهت كسرا زحقوق كاركنان