صفحه اصلی > دستورالعمل ها و بخشنامه ها 

دستورالعمل انبار گردانی :

دستورالعمل رسیدگی به اسناد مالی :

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی :

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک :